Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk

Aktuality a komentáre

Umelecký kováč

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí

7.2.2018

Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Viac info »

Manuál pre rodičov

6.12.2017

Milí rodičia, ak má Vaše školopovinné dieťa talent pre niektorý z druhov umenia a na budúci rok má záujem študovať na strednej škole, Slovenská živnostenská komora pre Vás pripravila užitočný manuál s prezentáciou stredných umeleckých škôl spadajúcich do jej pôsobnosti. Viac info »

Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

20.11.2017

Pozývame vás na podujatie pod názvom "NOVÝ KONCEPT Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach", ktoré sa bude konať dňa 23.novembra 2017 10.00–13.00, Galéria dizajnu Satelit, SCD Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

13.11.2017
Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je predovšetkým zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov z radu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom. Z tohto dôvodu sa môžu prihlásiť len mikropodniky, malé a stredné podniky zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25% a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP. Viac info »

Umelecký remeselník tvorí vlastnoručné unikáty

12.10.2017

Život v 21. storočí otvoril pre nás všetkých tzv. bránu do nekonečných možností. Dnes sa už môžeme dostať azda kamkoľvek. Môžeme sa spojiť s kýmkoľvek a objavovať neustále neobjaviteľné a človekom neprebádané miesta. Cieľavedomých, emancipovaných a skoro ničím nezastaviteľných je nás veľa. Viac info »

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

29.9.2017
Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov.. Viac info »

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

18.8.2017

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta. Viac info »

Podnikajme v zahraničí

8.8.2017

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypracováva týždenne prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý zverejňuje aj na portáli „Podnikajme v zahraničí“. V prípade, že chcete nahlásiť adresu na zasielanie, pošlite e-mail na adresu bizinfo@mzv.sk.

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli ASTRA v Bratislave konalo už 23. Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktorí si ako každý rok v tomto období okrem iného vypočuli správu o činnosti SŽK v roku 2016 prednesenú jej predsedníčkou Mgr. Danielou Jaslovskou, na konci ktorej oboznámila delegátov aj s niekoľkými návrhmi úprav Štatútu SŽK odporučených ZD SŽK na schválenie Predstavenstvom SŽK.

Viac info »

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017

V podvečer pred konaním Zhromaždenia delegátov SŽK, teda 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva SŽK, ktorého sa zúčastnili všetci jeho členovia a ktoré otvorila a viedla predsedníčka SŽK Mgr. Daniela Jaslovská. Na zasadnutí sa predovšetkým preberala príprava a organizačné zabezpečenie nasledujúceho Zhromaždenia delegátov SŽK, boli navrhnuté a prerokované úpravy Štatútu SŽK, ktoré budú prednesené delegátom ZD SŽK. Taktiež boli potvrdené a schválené nové nominácie do pracovných skupín a výborov Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, niektorých ministerstiev či iných štátnych inštitúcií.

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

Predsedníčka SŽK informovala členov P-SŽK, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhovel prihláške Slovenskej živnostenskej komory a zapísal dňa 29. 3. 2017 do registra logo SŽK ako ochrannú známku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

8.8.2017

Slovenská živnostenská komora (ďalej len „SŽK“) ako subjekt zriadený zákonom č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore podniká v zmysle živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Žilina, odborom živnostenského podnikania. V rámci svojej podnikateľskej činnosti SŽK požiadala o zápis individuálnej ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý vyhovel prihláške SŽK o zápis ochrannej známky a dňa 29. 3. 2017 zapísal kombinovanú ochrannú známku pod číslom 244675 v znení „SŽK“ v nižšie uvedenom grafickom zobrazení:

Logo SŽK

V prípade Vášho záujmu o používanie loga SŽK pri bežnom styku s verejnosťou a Vašimi partnermi je potrebné, aby ste o schválenie užívania loga SŽK písomne požiadali Predstavenstvo SŽK zaslaním na adresu Úradu komory uvedenú v kontaktoch.

Dôrazne preto upozorňujeme, že používanie uvedeného loga v akejkoľvek forme (elektronická, tlačová, a pod.) bez schválenia Predstavenstvom SŽK je neprípustné.

V prípade neoprávneného používania loga SŽK bude Predstavenstvo SŽK nútené využiť všetky dostupné právne kroky k odstráneniu stavu protiprávneho používania loga SŽK.

Úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy

21.7.2017

Do elektronickej poradne Sociálnej poisťovne bola dňa 22. júna 2017 doručená žiadosť vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy. Prečítajte si stanovisko sociálnej poisťovne k predmetnej veci.

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Viac info »

Novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

13.4.2017

radi by sme Vás informovali, že 1.2.2017 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Podľa nej každý podnikateľ, ktorý chce byť dodávateľom alebo obchodným partnerom štátu sa musí zaregistrovať v osobitnom registri partnerov verejného sektora cez oprávnenú osobu, ktorou je aj advokát.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 60 úspešných zápisov do registra partnerov verejného sektora vykonaných našou kanceláriou. Viac info »

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE INTERBEAUTY TROPHY 2017

13.2.2017

Dňa 10. februára 2017 sa konala celoštátna súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – INTERBEAUTY TROPHY 2017 - počas 32. medzinárodného veĺtrhu kozmetiky Interbeauty v areáli Incheba Expo Bratislava.

Viac info »

Hotelová akadémia sa zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností

20.12.2016

Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach reagovala na iniciatívu EK a v týždni od 5. – 9. 12. 2016 sa zapojila do „ Európskeho týždňa odborných zručností „. Iniciatíva mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu organizovaním rôznorodých podujatí zameraných na podporu a rozvoj odborných zručností. Viac info »

Komuniké po stretnutí vedenia stavovských a profesijných organizácií a zamestnávateľov s ministrami Petrom Plavčanom a Jánom Richterom

13.6.2016

Bratislava, 10. jún 2016 – Prezidenti a predsedovia stavovských a profesijných organizácií - Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej banskej komory - zodpovední v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave za odborné vzdelávanie a prípravu pre systém duálneho vzdelávania, sa včera (9.6.2016) stretli s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom a ministrom práce sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie prvého roku fungovania duálneho systému vzdelávania na Slovensku tak, ako ho definuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2015. Viac info »

PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKÝCH PODNIKATEĽOV V ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI

21.4.2016

Na včerajšom podujatí organizovanom projektom Rozvojmajstri a Ministerstvom financií SR slovenskí podnikatelia hľadali možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Cieľom podujatia organizovaného projektom Rozvojmajstri, ktorý je iniciatívou MF SR bolo vytvoriť priestor na spoluprácu medzi slovenskými podnikateľmi a medzinárodnými inštitúciami. Počas individuálnych stretnutí podnikateľov a bankárov sa hovorilo o spoločných projektoch, možnostiach ich financovania, zapojenia sa do medzinárodných konzorcií a obstarávaní. Na podujatí sa zúčastnilo 40 firiem a po prvýkrát u nás na jednom mieste sa zišlo 6 medzinárodných a finančných inštitúcii (Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBRD, Európska investičná banka - EIB, Rozvojová banka Rady Európy - CEB, Medzinárodná finančná korporácia - IFC, Medzinárodná investičná banka - IIB, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu Európy - OSCE a EXIMBANKA SR.

Viac informácií nájdete na webe: http://www.rozvojmajstri.sk

Členstvo v Slovenskej živnostenskej komore

20.4.2016

Slovenská živnostenská komora je nezisková samostatná právnická osoba, ktorej činnosť je financovaná z jej vlastných príjmov. Členstvo v SŽK je dobrovoľné na rozdiel od viacerých európskych krajín. Napríklad v Nemecku nemôžete legálne podnikať, pokiaľ nie ste zaregistrovaní v Handwerkskammer (Remeselná komora). Na Slovensku je viacero organizácií, ktoré sa tvária, že chcú zastupovať podnikateľov, ale jedine Slovenská živnostenská zákona bola ustanovená zo zákona č. 126/1998 Z. z., aby presadzovala predovšetkým záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Podarilo sa nám pre nich od roku 1998 presadiť niekoľko významných výhod, aj keď to ide niekedy veľmi ťažko. Prostredníctvom našich členov máme zastúpenie vo výboroch a komisiách na rôznych ministerstvách, vo VÚC, ÚPSVaR a iných inštitúciách. Problém je však v tom, že stále nemáme v našich radoch dostatok odborníkov, ktorí sa dobre vyznajú v danej problematike a boli by ochotní ako zástupcovia našej komory presadzovať záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na Slovensku.

Týmto by sme chceli vyzvať všetkých, ktorí podnikajú na základe Osvedčenia o živnostenskom podnikaní a majú záujem podieľať sa na činnosti Slovenskej živnostenskej komory aj tým, že ju budú zastupovať ako odborníci v rôznych štátnych inštitúciách a sami sa budú podieľať na zjednodušení legislatívy a zlepšení podmienok pre podnikanie na Slovensku.

Prihlášku nájdete v sekcii Orgány a dokumenty.

Ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

PROGRAMOVÉ TÉZY SŽK 2016-17

16.4.2016

PROGRAMOVÉ TÉZY na zlepšenie podnikateľského prostredia SZČO, malých a stredných podnikov pre obdobie rokov 2016 - 2017, I. etapa

Členovia Slovenskej živnostenskej komory pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku navrhujú:

  1. Zrovnoprávniť SZČO s obchodnými spoločnosťami vzhľadom na ručenie celým svojim majetkom
  2. Zrušiť povinné minimálne odvody pre živnostníkov
  3. Znížiť administratívnu záťaž a náklady pre živnostníkov na minimum
  4. ...
Celý dokument »

Certifikovaní zamestnávatelia prichádzajú s ponukou učebných miest
na šk. rok 2016/2017

27.1.2016

Bratislava, 18. januára 2016 – Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.

Tlačová správa » Tlačová správa - prezentácia »

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora organizuje vzdelávací program Sladovník – Pivovarník v rozsahu 350 hodín od septembra 2014. Po absolvovaní uvedeného vzdelávacieho programu a kvalifikačnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti si absolvent môže otvoriť živnosť bez praxe. Viac info »

V y h l á s e n i e !

5.11.2015

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory sa týmto dôrazne dištancuje od svojvoľných aktivít bývalého predsedu a bývalého člena SŹK Ing. Tomáša Novotného, MBA, na ktorého je Krajským súdom v Košiciach vydané predbežné opatrenie, ale napriek tomu v týchto dňoch rozposiela doporučenou zásielkou pozvánku na „riadne celoslovenské Zhromaždenie delegátov“ na deň 18. novembra 2015 o 9.00 hod. v Spojenej škole na Slančíkovej č. 2 v Nitre.

Zhromaždenie delegátov v zmysle § 8, ods. 3, písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore zvoláva Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory, ktoré však žiadnym svojím uznesením konanie tohto zhromaždenia delegátov neschválilo a upozorňuje členov, delegátov a funkcionárov SŽK, že jeho organizovanie je protizákonné.

Žilina 5. november 2015
Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory Výňatok z uznesenia Krajského súdu v Žiline

Dôležité oznamy SŽK !

22.10.2015

Slovenská živnostenská komora oznamuje, že Uznesením zo dňa 12. októbra 2015 Krajský súd v Košiciach potvrdil uznesenie vydané Okresným súdom Košice II., ktorý bývalému predsedovi SŽK Ing. Tomášovi Novotnému, MBA nariadil predbežným opatrením povinnosť, aby sa zdržal výkonu práv a povinností predsedu Slovenskej živnostenskej komory v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Štatútu SŽK v tomto rozsahu:

  • vystupovania na verejnosti a prezentovania svojej osoby ako predsedu Slovenskej živnostenskej komory, ako aj zdržania sa vystavovania akýchkoľvek písomností s takýmto označením funkcie,
  • zvolávania a riadenia zasadnutí a rokovaní Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory, podpisovania s tým súvisiacich uznesení a zápisníc,
  • vydávania osvedčení o úplnej kvalifikácii a o ukončení vzdelávacích kurzov podľa príslušných ustanovení zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov
  • prevádzkovania webovej stránky www.szkoffice.sk, ako i označovania a prevádzkovania sekretariátu predsedu Slovenskej živnostenskej komory v Košiciach, Južná tr. 74,
  • uzatvárania právnych úkonov v mene Slovenskej živnostenskej komory, a to: kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom práva, zmlúv o zriadení záložného práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, zmlúv o pôžičke, zmlúv o úvere, zmlúv o vedení účtov v peňažných ústavoch, akýchkoľvek zmlúv súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom pracovno-právnych vzťahov, ako aj vystavovania akýchkoľvek objednávok v mene Slovenskej živnostenskej komory, a to v celom rozsahu, bez výnimiek, a to až do právoplatného skončenia veci samej.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.


11.8.2015

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline oznamuje, že právoplatným uznesením Predstavenstva Krajskej zložky Košice č. 3/2015 z 23. januára 2015 v zmysle článku 5.1., ods. 1, písm. a) a článku 7, ods. 2, písm. a) a b) Štatútu Slovenskej živnostenskej komory bol Ing. Tomáš Novotný, MBA v y l ú č e n ý z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2015 prerokovalo odvolanie Ing. Tomáša Novotného, MBA voči vylúčeniu z členstva v Slovenskej živnostenskej komore a svojím uznesením č. 35-15 z 26. marca 2015 potvrdilo vylúčenie Ing. Tomáša Novotného, MBA z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline upozorňuje, že Ing. Tomáš Novotný, MBA nemá po vylúčení z členstva v Slovenskej živnostenskej komore žiadne oprávnenie konať a vystupovať za Slovenskú živnostenskú komoru a jeho prípadné konanie za Slovenskú živnostenskú komoru je bez právneho významu.