SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Firmy so sídlom v Košiciach a Bratislave musia upraviť informácie o sebe

Aktualizácia údajov o nich sa týka zmeny súdov, na ktorých sú registrovaní. Zamerať sa musia na obchodné dokumenty, zmluvy, faktúry a webové stránky.

V nadväznosti na schválenie zmeny tzv. „Súdnej mapy“ dochádza k zmene registrových súdov pre podnikateľské subjekty.

Zmena sa týka doterajšieho Okresného súdu Bratislava I, po novom budú subjekty registrované na Mestskom súde Bratislava III.

Pre podnikateľské subjekty registrované doteraz na Okresnom súde Košice I sa stáva nový registrový súd Mestský súd Košice.

Všetci podnikatelia registrovaní na týchto súdoch si musia na vlastné náklady zabezpečiť zmenu údajov, aby ich obchodné dokumenty a webové stránky zodpovedali aktuálnym údajom o Obchodnom registri, v ktorom sú zapísaní.

Táto povinnosť vyplýva to z ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, podľa ktorého je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Toto platí aj pre dokumenty vytvorené v písomnom úradnom styku a pre webové stránky podnikateľa.

Ako ďalej spresňuje Slovenská komora daňových poradcov, tento údaj o registrácii podnikateľského subjektu na danom súde musí byť uvedený aj na faktúrach.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka