SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

V októbri očakávajte nový výmer odvodových povinností

Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, výmer bude zaslaný poštou alebo do ich e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 20. októbra 2022 a nájdu v ňom informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8 . novembra 2022.

Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného – takých je 45 209. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 13 072 SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru 2022 zanikne pre 3 948 SZČO.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2022 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2021, dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798 eur (čiže mali príjem 6 798,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 798 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1.októbra 2022 im zanikne. V tomto roku ide spolu o 62 229 SZČO.

V kalendárnom roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2022 je 7 931,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 153,26 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka