SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Obchodovanie s ohrozenými druhmi chránenými dohovorom CITES

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. V Slovenskej republike nadobudol účinnosť dňa 28. mája 1992 (v čase bývalej ČSFR). Slovenská republika prevzala záväzky Dohovoru neprerušene od 1. januára 1993. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Dohovor reguluje najmä obchod s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, ale kontroluje aj obchod s umelo vypestovanými rastlinami alebo živočíchmi odchovanými v zajatí. Kontrola medzinárodného obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Tieto povolenia vydáva výkonný orgán CITES, ktorým je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia SR a kontrolujú ich colné orgány.

Základné princípy Dohovoru boli transponované do právnych predpisov EÚ a SR. Nariadenia EÚ poskytujú ohrozeným druhom ochranu nielen pri medzinárodnom obchode s tretími krajinami (t. j. pri komerčnom aj nekomerčnom vývoze/dovoze z/do EÚ), ale aj pri komerčnej činnosti v rámci SR, resp. na území EÚ. Komerčná činnosť je definovaná v nariadení ako kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj (vrátane nájmu, výmenného obchodu alebo výmeny), držba na predaj, ponuka na predaj (vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvy na obchod) alebo preprava na účely predaja.

Dohovor má v súčasnosti 183 zmluvných strán. Kontakty na výkonné orgány CITES kompetentné vydávať povolenia na dovoz/vývoz v krajinách Dohovoru nájdete tu. Informáciu o tom, či daný druh je zaradený v prílohách dohovoru (prílohy I – III), resp. príslušného nariadenia EÚ (príloha A – D) poskytuje program Species+ po zadaní latinského mena druhu.

Dohovor, resp. nariadenia EÚ poskytujú ochranu viac ako 35 000 druhom živočíchov a rastlín. Regulácia/obmedzenie obchodu sa vzťahuje na exempláre živé (napr. papagáje, dravce, korytnačky, orchidey, kaktusy), neživé (napr. poľovnícke trofeje, dermoplastické preparáty, ryby), ich časti (napr. slonovina, rohy nosorožcov, drevo, mäso) alebo výrobky, pokiaľ je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia, značky, nálepky alebo iných okolností, že obsahujú časti alebo deriváty živočíchov alebo rastlín druhov z príloh A – D (napr. ázijská medicína, potravinové doplnky, kaviár, kozmetika, hudobné nástroje, nábytok, kožené a kožušinové výrobky, starožitnosti).

Prehľad požadovaných dokladov pri dovoze do EÚ z tretích krajín:

prílohapožadovaný doklad
A a Bpovolenie na dovoz + povolenie na vývoz
Coznámenie o dovoze + doklad z krajiny vývozu (povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz alebo potvrdenie o pôvode)
Doznámenie o dovoze

Prehľad požadovaných dokladov pri vývoze/opätovnom vývoze z EÚ do tretích krajín:

prílohapožadovaný doklad
A povolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze + u druhov z prílohy CITES I povolenie na dovoz
B a CPovolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze
Džiadne doklady

Pri komerčnej činnosti s exemplármi druhov z prílohy A sa vyžaduje výnimka (vydaná formou potvrdenia) zo zákazov komerčných činností (vzor v prílohe). Pri predaji o ňu požiada predávajúci a odovzdá ju spolu s exemplárom kupujúcemu. Pokiaľ obchodník kupuje exemplár druhu z prílohy A spolu s výnimkou, je potrebné skontrolovať, či nie je výnimka platná výlučne pre pôvodného držiteľa uvedeného v kolónke č. 1 dokladu, či nie sú určené v kolónke č. 20 podmienky, ktoré jej platnosť obmedzujú, ako aj účel, na ktorý bola výnimka vydaná (kolónka č. 19). Pokiaľ je výnimka vydaná pre exemplár (nie je viazaná na pôvodného držiteľa alebo na jednu transakciu) slúži aj na ďalšie komerčné aktivity.

Pri komerčnej činnosti s exemplármi druhov z prílohy B sa nevyžaduje špeciálna výnimka, ale príslušnému orgánu musí byť preukázané, že boli nadobudnuté v EÚ alebo dovezené do EÚ v súlade s právnymi predpismi. Ako podklad pre posúdenie legálnosti exemplára slúži príslušnému orgánu doklad o spôsobe jeho nadobudnutia, ktorý obsahuje najmä údaje o predchádzajúcom držiteľovi, vedecké meno druhu exemplára, počet a dátum nadobudnutia exemplárov.

Pre živé exempláre druhov cicavcov, vtákov a plazov je obchodník povinný viesť evidenciu na druhovej karte označenej v záhlaví slovom „obchod“. Pre živé exempláre druhov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov je obchodník povinný viesť evidenciu v knihe chovu a držby označenej v záhlaví slovom „obchod“. Živé exempláre druhov z prílohy A a živé vtáky z prílohy B (ak nepochádzajú z voľnej prírody) je držiteľ povinný nezameniteľne označiť (nesnímateľným krúžkom, mikročipom).

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR nájdete všetky informácie potrebné pri obchodovaní s ohrozenými druhmi, vrátane formuláru žiadosti o povolenie na vývoz/dovoz a žiadosti o výnimku zo zákazov komerčných činností. V oboch prípadoch sa žiadosť zasiela v dostatočnom predstihu pred plánovanou činnosťou na Výkonný orgán CITES SR na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Na stránke nájdete aj informácie o povinnostiach pri obchodovaní s ďalšími exemplármi (rastliny, neživé exempláre, výrobky, exempláre z prílohy C a D). Akékoľvek nejasnosti/otázky možno konzultovať na adrese citesma@enviro.gov.sk.

Prílohy:

Dátum: 11.6.2018
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka